Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4
Фискални устройства, СУПТО, е-магазини

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 
Приемане на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на фискални устройства /ФУ/ интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност /ИАСУТД/ - № 2811 

Дейността е регламентирана в чл. 44а, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства 

Кой подава информация

Заявител на услугата е лице, което извършва сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД. 

Необходими документи: Приложение №27 към чл. 44а, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. 

Каква информация се подава

Уведомление за предстоящ/о или извършен/о ремонт/сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД се подава по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на НАП по образец, съгласно приложение №27 от Наредба №Н-18/2006 г. 

Как се подава информацията

Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис КЕП), през Портала за електронни услуги на НАП

За да бъде услугата достъпна по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до услугата “ Данни за ФУ от производител /вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г."

 

Срок за подаване

Срокът за подаване е преди и след извършване на сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД. Няма краен срок за предоставяне на услугата. 

 

Резултат от подаването

Приети уведомления за предстоящ или извършен ремонт на ФУ/ИАСУТД. 

 

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, Агенцията не събира такса.

 

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!