Справки,Здравно осигурени лица

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – услугата е заличена в ИИСДА, съгласно ПМС 704

За кого е услугата

Заявители на услугата са местни или чуждестранни физически лица.

Чрез калкулатора се изчисляват дължимите по закон месечни вноски и лихви за невнесени в срок задължения за здравно осигуряване.

Как се ползва услугата

Тази услуга е досъпна чрез портала за електронни услуги на НАП.  Услугата е със свободен достъп.

С услугата могат да се изчислят задълженията за вноски за здравно осигуряване и лихви по забавени вноски за периоди от 2000 г., включително, до последна дата на текущия месец.

Лихвата, изчислена чрез услугата е валидна към датата, посочена като крайна дата за олихвяване.

Важно: В случаите, в които осигуряването е прекратено през месеца,  здравноосигурителни вноски се дължат и за дните без осигуряване на друго основание за същия месец. Здравноосигурителният калкулатор изчислява задължения и лихви за забава за здравноосигурителни вноски само за пълен месец.
За възстановяване на здравноосигурителния статус, освен изчисляване и заплащане на задълженията за здравноосигурителни вноски, задължително се подава и Декларация образец 7

Вижте: Възстановяване на здравноосигурителни права и Деклариране на здравно осигуряване за собствена сметка и за безработни – образец 7

Резултат

Резултат от услугата са изчислени задължения за главница и лихва по просрочено задължение за здравно осигуряване.

Такси

НАП не събира такси за предлаганите услуги.

 

Справки,Здравно осигурени лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!