Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SF0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SV4

СЪДЪРЖАНИЕ

Въпроси и отговори, свързани с допустимостта на разходите 

Кои разходи се признават за допустими?

Допустими по схемата са разходи за покриването на текущи нужди на кандидатите (закупуване на суровини, материали, външни услуги) или за оборотен капитал. Продуктите трябва да са реално доставени, а услугите – действително извършени.

Какъв е периодът, в който трябва да са извършени разходите?

За да бъдат признати за допустими, разходите трябва да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и най-късно до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа.

Има ли таван на размера на даден разход? 

Задължително е съобразяване с пазарните цени за съответния вид разход. 

Всички, посочени в бюджета на проекта разходи, следва да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

В случаите, когато крайният ползвател е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ЗОП и актовете по прилагането му. За разходите, направени в периода от 13.03.2020 г. до обявяването на процедурата, редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г.  - не се прилага.

Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за крайните ползватели на помощта след датата на обявяване на схемата. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. В случай че общата стойност на разходите (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди обявяване на схемата и периода след това, надвишават регламентираните прагове, крайният ползвател на помощта следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, възникнали от периода от обявяване на схемата до приключване изпълнението на проекта.

Когато общата стойност на разходите попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след обявяване на процедурата, крайните ползватели на помощта следва да представят две съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната услуга/доставка на суровини, материали или консумативи.

В случай, че решите да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след обявяване на схемата, документите за провеждане на процедурите за избор на изпълнител  (с Публична покана, когато е приложимо) се изпращат не по-късно от 3 дни преди датата на обявяване на процедурата на електронна поща [email protected] за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

Ще се извършва ли проверка за завишаване на разходите от пазарните цени?

В случай на съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, НАП/УО на ОПИК си запазва правото да извърши допълнителна проверка. Ако се установи нередност, може да бъде отказано възстановяването им.

Необходимо ли е да доказвам направените от мен разходи?

Изрично изискване е те да бъдат отразени в счетоводната документация на крайния ползвател на помощта и то чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система. Важно условие е тези разходи да могат да се установят и проверят, т.е. да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи, които да са издадени в периода след 13.03.2020 г. до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа.

При приключване на проектните дейности крайните ползватели са длъжни да предоставят чрез модул „Комуникация с УО“ на ИСУН2020 текстови файл, съдържащ минимум следната информация:

 • кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
 • кратко описание на извършените разходи;
 • периодът, в рамките на който са извършени разходите;
 • изпълнение на мерките за информиране и публичност;
 • проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.
 • Посочва се № и дата на издаване на разходооправдателния документ (фактура, ведомост и др.), издател на фактурата, стойност на разходооправдателния документ в съответствие с регистрацията по ЗДДС на крайния получател на помощта и опис с дата и стойност на платежните документи във формат excel
 • Извън гореизброения списък, НАП може да изисква допълнителна информация от крайните ползватели на помощта с цел правилно отчитане по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”.

В кой период трябва да са платени направените разходи?

Плащането следва да е извършено от 13.03.2020 г. и най-късно до 1 месец след крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа. Може да е по банков път или в брой. Имайте предвид, че разходите задължително трябва да са действително платени от страна на крайния ползвател на помощта (т. е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС). Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

Разходооправдателните документи ще бъдат ли обект на проверка?

Да! Те, както и платежните документи по проекта, могат да бъдат проверени от страна на НАП, Управляващия орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и др.

Декларация за липса на друго публично финансиране за кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Какво да направя, ако сметката, по която очаквам финансовата помощ е запорирана от НАП?Ако имате запор на банкова сметка за просрочени задължения към НАП, ви съветваме да се свържете с публичен изпълнител преди отпускането на помощта. С него можете да обсъдите издаването на разрешение за неотложно плащане като уточните и вземете предвид допустимите и недопустимите разходи по програмата. Това ще ви позволи част от постъпленията ви по банковата сметка да се изпълняват за погасяване на закъснели плащания към приходната агенция, но друга част да остане на ваше разположение, за да разплатите например задължения към доставчици и други текущи разходи за опериране на бизнеса. Друга възможност е да предложите замяна на наложения запор върху банковата ви сметка с друго ваше равностойно имущество.
Какво да направя, ако сметката, по която очаквам финансовата помощ е запорирана от НАП?

Ако имате запор на банкова сметка за просрочени задължения към НАП, ви съветваме да се свържете с публичен изпълнител преди отпускането на помощта. С него можете да обсъдите издаването на разрешение за неотложно плащане като уточните и вземете предвид допустимите и недопустимите разходи по програмата. Това ще ви позволи част от постъпленията ви по банковата сметка да се изпълняват за погасяване на закъснели плащания към приходната агенция, но друга част да остане на ваше разположение, за да разплатите например задължения към доставчици и други текущи разходи за опериране на бизнеса. Друга възможност е да предложите замяна на наложения запор върху банковата ви сметка с друго ваше равностойно имущество.

 

Въпроси и отговори, свързани с отчет на дейността

Длъжен ли съм да изпратя отчет след приключването на проектните дейности?

Всеки одобрен за подкрепата кандидат е задължен в края на проекта да представи отчет за изпълнението му. (Вж. Приложение 1, Раздел 2, т. 9.2.)

Изрично изискване е те да бъдат отразени в счетоводната документация на крайния ползвател на помощта и то чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система. Важно условие е тези разходи да могат да се установят и проверят, т.е. да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи, които да са издадени в периода след 13.03.2020 г. до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа.

При приключване на проектните дейности крайните ползватели са длъжни да предоставят чрез модул „Комуникация с УО“ на ИСУН2020 текстови файл, съдържащ минимум следната информация:

 • кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
 • кратко описание на извършените разходи;
 • периодът, в рамките на който са извършени разходите;
 • изпълнение на мерките за информиране и публичност;
 • проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.
 • Посочва се № и дата на издаване на разходооправдателния документ (фактура, ведомост и др.), издател на фактурата, стойност на разходооправдателния документ в съответствие с регистрацията по ЗДДС на крайния получател на помощта и опис с дата и стойност на платежните документи във формат excel
 • Извън гореизброения списък, НАП може да изисква допълнителна информация от крайните ползватели на помощта с цел правилно отчитане по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”.

Какво задължително съдържа отчетът?

Вашият отчет трябва да включва минимум следната информация:

 • кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията от COVID-19;
 • кратко описание на извършените разходи;
 • периодът, в рамките на който са извършени разходите;
 • изпълнение на мерките за информиране и публичност;
 • проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.
 • Посочва се № и дата на издаване на разходооправдателния документ (фактура, ведомост и др.), издател на фактурата, стойност на разходооправдателния документ в съответствие с регистрацията по ЗДДС на крайния получател на помощта и опис с дата и стойност на платежните документи във формат excel
 • Декларация за липса на друго публично финансиране на отчетените разходи по заявленията за подпомагане
 • Какво включват мерките за информиране и публичност?

По време на изпълнението на проекта крайният ползвател на помощта:

 • публикува на интернет страницата си (когато такава съществува) кратко описание на проекта, цели и резултати, като откроява финансовата подкрепа от ЕС;
 • поставя на видно за обществеността място минимум един плакат с информация за проекта (поне размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС – например на входа на сграда.
 • Тук можете да изтеглите образец на плакат 
 • Финансовият принос на ЕФРР чрез ОПИК 2014-2020 задлъжително трябва да бъде упоменат от крайните ползватели на помощта и в информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта.

(Вж. Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Какво ще последва, ако не предоставя тази информация?

Това може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта за подкрепа разходи и да се наложи да възстановите получената помощ или част от нея, заедно с начислената законна лихва.

Къде трябва да предоставя отчета?

Отчетът се предоставя чрез раздел „Комуникация с УО“ на ИСУН 2020. Текстовият файл със задължителната информация може да бъде сканирано копие на документа с видим подпис на крайния ползвател на помощта или упълномощено от него лице, или подписан с КЕП и опис на фактурите във формат “Excel”

 

Вижте още често задавани въпроси.

 

Тези въпроси и отговори имат информативен характер и не представляват официална позиция на НАП или ОПИК. Подробности за механизмите за кандидатстване и отпускане на безвъзмездна финансова помощ по тази програма можете да видите в Условията за кандидатстване.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!