Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GE2
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SG6

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководство

Изпълнителният директор на Национална агенция за приходите ръководи и представлява Агенцията, като при дейността си се подпомага от заместник изпълнителни директори. Административното ръководство на Агенцията се осъществява от главен секретар.

 

Изпълнителен директор Борис Михайлов

Борис Михайлов е роден през 1959 г. в София. Има завършени две магистратури - по икономика в УНСС и по право. Преминал е курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси.

Работил е в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Притежава над 10-годишен опит като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“.

 

Главен секретар Гавраил Забуртов

Роден е на 16 юли 1961 г. Завършва „Икономика и управление на индустрията“ във ВИИ "Карл Маркс". Придобива квалификация инженер-технолог във ВИХВП Пловдив. Гавраил Забуртов е бил директор на "SG Експресбанк" Смолян, както и заместник изпълнителен директор на НАП. 

 

Заместник изпълнителен директор Милена Кръстанова

Милена Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала различни експертни и ръководни позиции във функция „Обслужване“. От 2007 г. е директор на дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП София. От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на НАП.

 

Заместник изпълнителен директор Зоя Габровска

Зоя Габровска има магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ от Университет за национално и световно стопанство. Работи в приходната администрация от 1999 г. През годините заема различни позиции, като от 2008 г. до 17.08.2022 г. ръководи отдел „Селекция“ в дирекция „Контрол“ на ТД на НАП София. От 17 август 2022 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на НАП с ресор „Контрол“. 

 

Заместник изпълнителен директор Георги Димов

Георги Димов е висококвалифициран експерт с 14-годишен опит в НАП, като през годините последователно е заемал длъжностите: "данъчен инспектор", "старши инспектор" и "главен инспектор по приходите" в отдел "Оперативен контрол", "главен инспектор по приходите" и началник на сектор "Ревизии", заместник-директор в дирекция "Контрол" в ТД на НАП София. Професионалният му опит в периода от 2008 до 2012 г. е свързан с оперативни проверки по спазване на данъчното законодателство, противодействие на контрабандата с акцизни стоки и изготвяне на регулярни доклади за риск от измами с акцизни стоки, извършване на ревизии и проверки, мониторинг и идентифициране на пране на пари и измами с ДДС. 

 

Заместник изпълнителен директор Георги Арнаудов

Георги Арнаудов е с дългогодишен опит в системата на приходната администрация и други държавни структури. С доказано висок професионализъм, през годините той последователно е заемал различни експертни и ръководни длъжности: главен юрисконсулт в Регионална данъчна дирекция Пловдив, директор на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност Пловдив, заместник-директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив и до момента ръководеше дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив.

 

Управителен съвет 

Управителният съвет на НАП се състои от министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната здравноосигурителна каса, заместник-министър на финансите, определен от министъра на финансите, и изпълнителния директор на агенцията.

 

Централно управление

Централно управление на НАП подпомага дейността на изпълнителния директор по планирането, организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на Агенцията.

Вижте повече

 

Териториални дирекции на НАП

Национална агенция за приходите има шест териториални дирекции в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас и Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители", които администрират републиканските данъци и задължителните осигурителни вноски.        

Вижте повече        

 

Дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”

Национална агенция за приходите има пет дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас. В дирекции ОДОП се разглеждат жалби срещу индивидуални административни актове и действия на органи по приходите, които според закона подлежат на оспорване пред директора на дирекцията. 

Вижте повече

Офиси на НАП

Офисите на Агенцията осъществяват обслужването на данъкоплатците и осигурителите в териториалния обхват и обхват на дейност на съответната териториална дирекция.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!