Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86
Дата на публикуване:

Директива 2008/9/ЕО на Съвета за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност

Apr 7, 2021