Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея

Dec 31, 2021
600 KB

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея