Z6_PPGAHG8001FDA0QL4NU57O0000
Z7_PPGAHG8001UV90QL4NMSM600J2
Данък за организаторите на хазартни игри,Хазарт

СЪДЪРЖАНИЕ

На основание приетите от Народното събрание промени със Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта, считано от 8 август 2020 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) се закрива (§81, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗХ).

Във връзка с администриране на процесите и дейностите по лицензиране, обслужване, контрол и събиране на публичните вземания по Закона за хазарта при преминаване на функциите на закритата ДКХ към НАП, считано от 8 август 2020 г. следва да се има предвид следното:

1. Пълномощията на председателя и членовете на ДКХ се прекратяват (§83, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗХ). Държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с хазарт дейности се осъществява от изпълнителния директор на НАП, който може да възложи своите правомощия на оправомощен от него заместник изпълнителен директор на Агенцията.

2. До създаването на регистрите по чл. 20 от ЗХ се поддържат регистрите, създадени от ДКХ по досегашния ред. Новите регистри по чл. 20 се създават от НАП в 6-месечен срок от влизането в сила на закона (§81, ал. 6).

3. Образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон пред Държавната комисия по хазарта административни и административно наказателни производства се довършват от Националната агенция за приходите (§85, ал. 1)

4. Във връзка с производства по издаване на лиценз е необходимо да имате предвид следното:

4.1. Образуваните и неприключени до влизането в сила на закона производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралният софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролният локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, се довършват при досегашните изисквания в 6-месечен срок от влизането в сила на закона, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне (§ 86, ал. 1). 

На основание § 85, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗХ, когато съдът върне преписката за произнасяне от НАП, срокът за произнасяне е 6-месечен от влизането в сила на ЗИДЗХ, освен ако този срок е по-кратък от срока, указан в решението или в закон.

4.2. По искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралният софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролният локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, подадени след влизането в сила на закона, компетентният орган се произнася в 6-месечен срок от влизането му в сила, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне (§ 86, ал. 2). 

4.3. Издадените до влизането в сила на закона лицензи запазват своята валидност (§87, ал. 1). Съгласно § 87, ал. 2 срокът на действие на издадените лицензи, за които са образувани производства по § 86, ал. 1 и 2, се удължава до изтичането на срока за произнасяне или до произнасянето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, ако настъпи по-рано.

5. Неподадените декларации, дължимите, но неплатени задължения и неподадените данни за периоди на отчитане, преди влизането в сила на този закон, се подават и плащат в Националната агенция за приходите (§ 90). Декларации и данни за периоди на отчитане преди влизането в сила на измененията на Закона за хазарта, следва да се подават в НАП по електронен път на имейл: [email protected] , подписани с електронен подпис.

6. На основание § 100 издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на закона се прилагат до изменението, съответно издаването на новите актове, доколкото не му противоречат.

7. Подаване на информация за онлайн залагания от организатори на хазартни игри от разстояние.

Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Закона), публикуван в ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.,  от датата на влизане в сила на Закона – 00:00 часа на 8 август 2020 г., организаторите на хазартни игри от разстояние (ОХИР) следва да продължат да подават информацията през наета линия към информационна система и сървър на Национална агенция за приходите (НАП), който е предоставен от НАП индивидуално за всеки ОХИР.

При изпълнение на гореописаните действия ще се считат за изпълнени изискванията на чл. 6 ал. 1 т. 4 от Закона за хазарта и Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри.

Считано от 00:00 часа на 8 август 2020 г. отпада необходимостта от подаване на информация към ДКХ.

За възникнали технически въпроси може да се обръщате към имейл: [email protected].

Данък за организаторите на хазартни игри,Хазарт

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!