Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80G22
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80S04

СЪДЪРЖАНИЕ

Регистрация, дерегистрация, корекция

 

Как се осъществява регистрацията по система Интрастат?


Регистрирането на Интрастат оператор (ИО) е част от процеса на подаване на първа Интрастат декларация. Регистрационен формуляр се подава за всеки търговски поток поотделно. В него се въвежда обема вътрешообщностна търговия със стоки (ВОТС) от началото на годината до първия референтен период включително, в който е надвишен прага за деклариране по поток пристигания/изпращания. Регистрационният формуляр се извежда автоматично от информационната система  при опит за подаване на първа декларация и в него се вписва оборота ВОТС. При възникване на текущо задължение по система Интрастат, операторът попълва регистрационен формуляр. При служебна регистрация от служител на НАП,  ИО следва да потвърди или промени определения обем ВОТС, който се визуализира в регистрационния формуляр.

В случай на възникнало годишно задължение, когато оператора не е имал задължение през предходната година, също се попълва регистрационен формуляр.

Регистрационен формуляр се подава и при годишно задължение, когато през предходната година е имало прекъсване в подаването на декларация/и за някои от месеците.

Кога се подава искане за корекция на регистрационен формуляр?


Искане за корекция на регистрационен формуляр сe подава само в случаите, когато вече има подаден регистрационен формуляр (включително и след  служебна регистрация от служител на НАП) и в него е открита грешка или се налага промяна на началния обем ВОТС или първия референтен период. При погрешно подаден регистрационен формуляр за поток, по който фирмата няма задължение, операторът може да  подаде искане за дерегистрация и да осъществи нова регистрация по потока със задължение за деклариране.

Какви стъпки се предприемат при прехвърляне на дейността на Интрастат оператор към друго дружество и какви случаи може да възникнат?


При  прехвърляне на вътрешнообщностна търговия със стоки към друго лице съгласно чл. 15, ал. 3, т. 1 от Наредба за прилагане на система Интрастат могат да възникнат  следните случаи:

Дружество, което е  дерегистрирано по ЗДДС, прехвърля дейността си към новорегистрирано дружество, което следва да се регистрира като ИО. То вписва в регистрационния формуляр обема ВОТС на дерегистрираното дружество;
Дружество, което прехвърля дейността си към регистриран ИО, трябва да подаде искане за корекция на регистрационен формуляр, като добави  обема ВОТС на дерегистрираното дружество към своя обем ВОТС (от началото на годината, вкл. за първия референтен период);
Дружество регистрирано по Интрастат, правоприемник на дерегистриран ИО, следва да подаде искане за корекция на регистрационния  формуляр за текущата година, като към началния обем ВОТС добави обема ВОТС на дерегистрираното дружество (от началото на годината, вкл. за първия референтен период);
При дерегистрация на дружество поради прехвърляне на ВОТС към друго дружество, то  същото следва да подаде Интрастат декларация за последния референтен период, независимо, дали има осъществена вътреобщностна търговия за този период.  Дружеството, което е правоприемник следва да подаде Интрастат декларация за първия референтен период, от който е регистрирано като ИО. В повечето случаи и двете дружества подават  съответно последна  декларация за преобразуваното и първа декларация за правоприемащото дружество (за един и същ референтен период) за осъществената от тях търговия за този период.


Какво трябва да направи Интрастат оператор при дерегистрация по ЗДДС?


При дерегистрация на ИО по ЗДДС, той следва да подаде Интрастат декларация за последния референтен период, независимо, че може да няма осъществена търговия за този период или да е осъществявал търговия само до датата на дерегистрацията. При невъзможност за подаване на Интрастат декларация по електронен път по реда на чл. 9 ал.2 от ЗСВТС, дружеството има възможност да подаде последната декларация в компетентна териториална дирекция на НАП.

Трябва ли да се регистрира отново Интрастат оператор, който е бил дерегистриран по ЗДДС и в рамките на календарната година се регистрира повторно по ЗДДС?

В случай на повторна  регистрация по ЗДДС,  след осъществена дерегистрация за определен период в рамките на една календарна година, дружеството трябва да възобнови отново подаване по система Интрастат.

В какви срокове се извършват корекции по Интрастат по отношение на приети декларации?

Корекции във вече приети Интрастат декларациите се извършват в законоустановените срокове за подаване на Интрастат декларации. Извън срока за подаване на Интрастат декларации, корекции могат да се правят, само при възникнали нови обстоятелства, които не са били известни на ИО до законоустановените срокове за подаване на Интрастат декларация. До шест референтни периода (месеци) преди текущия период, ИО могат да подават корекции в Интрастат декларациите при възникнали нови обстоятелства или открити грешки във вече подадени данни в декларациите.

В случай, че е възникнало ново обстоятелство или е открита грешка за референтен период по – дълъг от шест месеца преди текущия, Интрастат операторът, следва да подаде Искане за удължаване срока за корекция като посочи референтния/те периоди, за които е необходимо да се извършат корекции в Интрастат декларациите за съответния референтен период. Служител от НАП, след преглед и преценка на основателността, предоставя техническа възможност за осъществяване на корекцията.

 

Деклариране на специфични стоки и движения на стоки

Декларира ли се оперативен лизинг по Интрастат и в кои случаи?

За целите на статистика на ВОТС се декларират вътрешнообщностни доставки на стоки, предмет на оперативен лизинг за срок по-дълъг от 24 месеца, когато това е договорено още от самото начало или срокът е удължен впоследствие.

Декларира ли се финансов лизинг по Интрастат?

За целите на статистика на ВОТС се декларират вътрешнообщностни доставки на стоки, предмет на финансов лизинг, независимо от неговата продължителност.

Декларират ли се средствата за транспорт по система Интрастат?

Движения на средства за транспорт (камиони, влекачи, автобуси, влакове, кораби, самолети, и други) не се декларират по система Интрастат, когато в хода на тяхната работа се движат между държави-членки с цел превоз на хора или стоки. Това не се отнася за случаите на покупка/продажба на превозни средства, които са регистрирани в България, но осъществяват курсове извън страната.

Декларират ли се неактивни средства за транспорт по система Интрастат?

Движения на неактивни средства за транспорт (контейнери, палети, бутилки, цистерни и други) не се декларират по система Интрастат, когато се движат между държави-членки многократно  с цел транспортиране на стоките  и за тях не се заплаща.

Как се декларират върнати стоки по система Интрастат?

Върнати стоки се декларират в следните случаи:

  • Когато ИО е регистриран и по двата потока и декларира изпращания с код за вид на сделката 2 -2.1, 2.2, 2.3 или 2.9 ;
  • Когато ИО е регистриран само за поток пристигания той трябва да подаде коригираща декларация за този поток.

Кога се получава разрешение за опростено деклариране на резервни части за моторни превозни средства и самолети?

Разрешение на Интрастат оператор за опростено деклариране на резервни части за моторни превозни средства и самолети се предоставя, когато:

  • извършването на търговия с резервни части за моторни превозни средства или самолети е основен предмет на дейност на дружеството;
  • ИО  е предоставил на НАП договори и други документи, доказващи осъществяването в дългосрочен план на такава дейност или
  • има осъществени сделки с резервни части в големи количества и стойностни обеми;
  • За случаи на инцидентни доставки на резервни части за моторни превозни средства и самолети се прилагат съответните кодове от КН и се декларира по общия ред.

Декларират ли се плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се изпращат/пристигат  за извършване на ремонт?


Не се декларират за целите на статистика на ВОТС движения между държави-членки на ЕС на плавателни съдове и въздухоплавателни средства за извършване на ремонт върху тях (т.е. за възстановяване до тяхното начално работно състояние и евентуални подобрения-пребоядисване, смяна на части и други).  Когато плавателни съдове и въздухоплавателни средства се придвижват между държави-членки на ЕС с цел преработка по договор (извършване на допълнителни усъвършенствания или съществени промени, включително с промяна на предназначението), те са обект на деклариране по система Интрастат по съответния ред.

Декларира ли се изделие, което се изпраща/пристига за/след ремонт? 

Дружество, което изпраща за ремонт в друга държава-членка изделие или част от него, не декларира по система Интрастат това изпращане и съответното обратното пристигане на ремонтираната стока, вложените в ремонта части и върнати дефектирали части.

Декларират ли се резервни части, закупени от дружество за извършване на ремонт?

Дружество, което извършва ремонт на стоки и закупува резервни части за това декларира по общия ред пристигания по система Интрастат (при наличие на годишно/текущо задължение) на закупените от други държави-членки резервни части, предназначени за извършване на ремонти.

Декларира ли се дефектирало изделие, което се изпраща за ремонт в гаранционен срок и по какъв начин?


Дружество, което изпраща за подмяна в друга държава-членка дефектирало в гаранционен срок изделие или част от него, декларира по система Интрастат (при наличие на годишно/текущо задължение) това изпращане и/или съответното пристигане на подменената стока, като стойността е равна на прогнозната пазарна стойност на изделието или частта от него.

Как се декларират стоки, доставяни на плавателни средства и въздухоплавателни средства по Интрастат?


Не се прилага механизма на опростеното деклариране на доставяни стоки на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, когато тези стоки не са предназначени за употреба от екипажа, пътниците и самите плавателни съдове и въздухоплавателни средства, а имат характера на стоки за дълготрайна употреба и ще останат на борда на тези средства и за други пътувания. Такива стоки се декларират по система Интрастат по общия ред.

Какви стокови кодове и какви мерни единици се използват за деклариране на електрически ток и природен газ по Интрастат?


ИО, осъществяващи вътрешнообщностни пристигания/изпращания на електрически ток (код по КН 27160000) и природен газ по тръбопровод (код по КН 27112100) декларират за страна-партньор за тези движения държавата, където е установен партниращият търговец, без да се вземат предвид транзитните преминавания през други държави.  При деклариране на електрически ток и природен газ по тръбопроводи  в Интрастат декларацията не се изисква попълване на статистическа стойност. Задължително се попълва количество за електроенергията в 1000 квч, а за природния газ в тераджаули.

Как се осъществява деклариране на плавателни съдове и въздухоплавателни средства по Интрастат?

Декларирането на движение между държави-членки на плавателни съдове и въздухоплавателни средства се осъществява в съответствие с принципите на прехвърляне на икономическата собственост между лица, установени за осъществяване на търговска дейност в различни държави-членки на ЕС.

Кои стокови кодове и какви мерни единици се използват за деклариране на морски плавателни съдове по Интрастат?

Специфичното деклариране за морски плавателни съдове на количество в бройки вместо нетно тегло в килограми се прилага за кодове от КН на стоките 89011010, 89012010, 89013010 и 89019010.

Декларират ли се дистанционни продажби по Интрастат и в кои случаи?

Дружества, които извършват дистанционни продажби на стоки по смисъла на ЗДДС  са задължени да се регистрират като Интрастат оператори и да подават Интрастат декларации в следните случаи:

  • дружество, което извършва дистанционни продажби в България, регистрирано е по ЗДДС в България за целите на дистанционните продажби, достигнало е  прага за регистрация по система Интрастат по поток пристигания и стоките, предмет на доставка на дистанционните продажби се транспортират от държава – членка на ЕС за България;
  • българско дружество, което е регистрирано по ЗДДС и извършва дистанционни продажби на лица в ЕС,  достигнало е прага за регистрация по система Интрастат по поток изпращания и стоките, предмет на доставка на дистанционните продажби се транспортират от България за държава – членка на ЕС.

Как се декларират компонентни части за промишлено предприятие и кога може да се използва опростената процедура за деклариране?

Разрешение на Интрастат оператор за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие се предоставя, когато:

обектът на доставката отговаря на определението за „промишлено предприятие“ съгласно чл.15, ал.1 от Регламент 1982/2004 г. на ЕК;
общата стойност на ново предприятие надвишава 3 млн. евро. Това ограничение не важи за случаи на повторна употреба на промишлено предприятие;
ИО е предоставил на НАП договори и други документи, доказващи обстоятелствата описани по-горе;
известен е периодът от време, през който ще се завърши доставката на компонентните части.


Възможно ли е да се приложи процедурата за опростеното деклариране на компонентни части за промишлено предприятие съвместно с доставка на партиди?

При издадено разрешение за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие е възможно и едновременното прилагане и на принципа на деклариране на доставки на партиди, за което ИО трябва да уведоми НАП. Стойностите на стоките, които ще бъдат декларирани на партиди, се включват в общата стойност на промишленото предприятие, необходимо като основание за получаване на такова разрешение.

В кои случаи може да се подаде уведомление за доставка на партиди по Интрастат?

Уведомление за доставка на партиди може да се подаде когато доставките, които включват стоки и са част от едно цяло - поточна линия, съоръжение, машина и др.) пресичат границата на страната в продължение на няколко референтни периоди и пристигат в разглобено/демонтирано състояние.

Уведомлението до НАП за деклариране на осъществени доставки на партиди може  да се подаде до 14 дни преди започване на доставката и задължително да съдържа:

  • месецът на започване и завършване  на доставката;
  • кода по КН и общата стойност на стоката, обект на доставка на партиди.

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!