Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34R6
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80KV7

СЪДЪРЖАНИЕ

След влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол /ТСК/ на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск – преминаване“ върху превозния документ.

Поставяне на технически средства за контрол

За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.

Органът по приходите въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:

 1. Държавата по дестинация на стоката;
 2. Мястото (граничен контролно-пропускателен пункт), през което транспортното средство следва да напусне територията на страната;
 3. Контролния номер на техническите средства за контрол;
 4. Датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
 5. Номера и датата на протокола;
 6. Други данни от протокола.

Отстраняване на технически средства за контрол

Отстраняването на ТСК се извършва от орган по приходите преди излизане на транспортното средство от територията на страната.

Действията по отстраняването на техническите средства за контрол и удостоверяването на тяхната цялост се отразяват в протокол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката.

Органът по приходите, отстранил технически средства за контрол, въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:

 1. Датата и часа на отстраняване на технически средства за контрол;
 2. Номера и датата на протокола;
 3. Други данни от протокола.

Претоварване на стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на РБ от една държава – членка на ЕС, за друга държава – членка

Допуска се по изключение в услуга на задължените лица, ако същите своевременно уведомят компетентните служители на НАП за необходимостта от претоварването.

Уведомяването следва да се извърши на фискалния контролен пункт при влизане на транспортното средство на територията на страната, от водача на транспортното средство и/или лицето, придружаващо стоката –  както чрез заявяване пред органа по приходите на необходимостта от претоварване, така и чрез попълване на декларация и заявление по образец.

Необходимост от претоварване може да заяви и получател/купувач на стоки с висок фискален риск, чрез подаване на искане по образец, което следва да е подписано с електронен подпис и да е изпратено на имейл fisc.control@nra.bg. В този случай следва да се съобразява, че подаденото искане се смята за получено (съответно произвежда правни последици) след потвърждаване за неговото получаване.

Заявената своевременно необходимост от претоварване се съобразява при извършването на фискалния контрол, като на мястото на  претоварването:

 • техническите средства за контрол се отстраняват от органите по приходите не по-късно от 4 часа от заявения от водача час; при подадено уведомление за промяна от получател/купувач по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ДОПК, отстраняването се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на уведомлението;
 • в присъствието на водача на транспортното средство и/или на лицето, придружаващо стоката, органите по приходите извършват съпоставка на  посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката.

Налагането на предварителни обезпечителни мерки в случаите на претоварване на стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на РБ от една държава – членка на ЕС, за друга държава членка, зависи от резултатите от съпоставката на  посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; опазването на целостта на поставените технически средства за контрол; спазването на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК (получателят/ купувачът е длъжен да не се разпорежда със стоката до получаването/разтоварването й освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката), както и от това дали водачът на транспортното средство се е явил на мястото на претоварването.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!