Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34T7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SN5

СЪДЪРЖАНИЕ

Проверка на самоличност

След спиране на транспортно средство, органът по приходите извършва проверка на самоличността на водача и на всички лица в транспортното средство, придружаващи стоката, и установяват по документи и/или с оглед дали с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск.

Превоз на стока с висок фискален риск

В случаите, когато се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите извършват проверка на документите, придружаващи стоката, за да установят/идентифицират:

  • Вида и количеството на стоката;
  • Доставчика/продавача на стоката;
  • Получателя/купувача на стоката;
  • Датата и мястото на получаване/разтоварване на стоката, а при преминаване на транспортното средство през територията на Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка – датата и мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната.

Липса на документи

Когато липсват документи, придружаващи стоката, или същите не съдържат данните, описани по-горе, и/или данни за очаквания час на получаване/разтоварване, водачът на транспортното средство и/или лицето, придружаващо стоката, попълва/попълват декларацията по образец и заявява/заявяват очаквания час на получаване/разтоварване в заявлението по образец, предоставени от органите по приходите.

Промяна на дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката 

Посочените в документите или декларирани от водача на ТС/ лицето, придружаващо стоката дата и място на получаване/разтоварване на стоката, както и заявеният час за получаване/разтоварване могат да бъдат променени от получателя/купувача чрез подадено по електронен път на искане по образец. Искането се подава на адрес fisc.control@nra.bg и се смята за получено след потвърждаване за неговото получаване.

Важно! При заявяване на очаквания час на получаване се използва българската часова зона.

Поставяне на технически средства за контрол 

Когато с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите имат право да поставят ТСК на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ. Всяко технически средства за контрол е с уникален номер.

За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.

Отстраняване на поставени технически средства за контрол

ТСК се отстранява само от орган по приходите както следва:

  • При вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск – на мястото на получаване/разтоварване на стоката;
  • При стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на РБългария от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка – преди излизане на транспортното средство от територията на страната;
  • При движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната – на мястото на получаване/разтоварване на стоката.
  • При вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск – преди излизане на транспортното средство от територията на страната;

Важно! При разтоварване на стока на няколко различни места – на всяко от местата на разтоварване ТСК се отстранява и след разтоварване на стоката се поставя ново ТСК.

При  превоз на стока с висок фискален риск и друга стока, при разтоварване на другата стока не се изисква присъствието на нейния получател/купувач.

В случаите на съмнение, че за превоз на стоки с висок фискален риск се използват транспортни средства с товароносимост под 3 тона с цел заобикаляне на контрола, се прилагат разпоредбите за извършване на фискален контрол.

 

Предварително обезпечаване при фискален контрол

Случаите, при които се пристъпва към предварително обезпечаване при фискален контрол от публичен изпълнител и/или от орган по приходите са регламентирани изчерпателно в чл. 121а, ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 2 от ДОПК.

 

Обжалване на действията на органа по приходите при извършване на фискален контрол

Действията на органите по приходите при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск може да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП по местонахождение на обекта/местоизвършването им, на основание чл. 127ж във връзка с чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.

 

Административнонаказателна отговорност

Лице, което не изпълни свое задължение при извършване на фискален контрол върху движение на стоки с висок фискален риск, носи административнонаказателна отговорност, която се реализира по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!