Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3433
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SN7

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

СПИСЪК НА СТОКИТЕ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК
Наименование Мерна единица Индикатор за бързоразваляща се стока (Y-да, N-не) код по КН
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Цели или половин трупове kg Y 0201 10 00
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки:  Компенсирани четвъртинки kg Y 0201 20 20
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани kg Y 0201 20 30
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани kg Y 0201 20 50
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други kg Y 0201 20 90
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Обезкостени kg Y 0201 30 00
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:Цели и половин трупове kg N 0202 10 00
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани kg N 0202 20 30
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:  Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани kg N 0202 20 50
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други задни четвъртинки разфасовани или неразфасовани kg N 0202 20 90
Меса от едър рогат добитък,замразени:Обезкостени:Предни компенсирани четвъртинки,едната съдържа предната четвъртинка,цяла или нарязана на макс.5 парчета,а другата-задната четвъртинка без филето kg N 0202 30 10
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Обезкостени: Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени австралийски kg N 0202 30 50
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други предни четвъртинки разфасовани или неразфасовани kg N 0202 30 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Цели или половин трупове: От домашни свине kg Y 0203 11 10
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Цели или половин трупове: От домашни свине: Други kg Y 0203 11 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Пресни или охладени: Бутове и разфасовки от тях kg Y 0203 12 11
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Плешки и разфасовки от тях kg Y 0203 12 19
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Други - необезкостени разфасовки от свинско месо kg Y 0203 12 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Предни части и разфасовки от тях kg Y 0203 19 11
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Котлети и разфасовки от тях kg Y 0203 19 13
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях kg Y 0203 19 15
Пресни, охладени обезкостени свински разфасовки (св.врат/св.филе) kg Y 0203 19 55
Пресни, охладени обезкостени свински разфасовки: Други kg Y 0203 19 59
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Други - обезкостени разфасовки от свински меса kg Y 0203 19 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Цели или половин трупове: От домашни свине kg N 0203 21 10
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Други - замразени разфасовки от домашни свине kg N 0203 21 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Бутове и разфасовки от тях kg N 0203 22 11
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени:  Плешки и разфасовки от тях kg N 0203 22 19
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Други - замразени разфасовки от свинско месо kg N 0203 22 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Предни части и разфасовки от тях kg N 0203 29 11
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Котлети и разфасовки от тях kg N 0203 29 13
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях kg N 0203 29 15
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Обезкостени kg N 0203 29 55
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Обезкостени: Други kg N 0203 29 59
Пресни, охладени, замразени разфасовки от свинско месо (машинно обезкостено свинско месо MDM-прат) kg N 0203 29 90
Цели и половин трупове от агнета пресни или охладени kg Y 0204 10 00
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-Цели или половин трупове kg Y 0204 21 00
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-необезкостени разфасовки-Предна част или половин предна част kg Y 0204 22 10
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-необезкостени разфасовки-Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло kg Y 0204 22 30
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-необезкостени разфасовки-Задна част или половин задна част kg Y 0204 22 50
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-Други необезкостени разфасовки kg Y 0204 22 90
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-Обезкостени kg Y 0204 23 00
Цели и половин трупове от агнета, замразени kg N 0204 30 00
Меса от животни от рода на овцете, замразени-Цели или половин трупове kg N 0204 41 00
Меса от животни от рода на овцете, замразени-необезкостени разфасовки-Предна част или половин предна част kg N 0204 42 10
Меса от животни от рода на овцете, замразени-необезкостени разфасовки-Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло kg N 0204 42 30
Меса от животни от рода на овцете, замразени-необезкостени разфасовки-Задна част и половин задна част kg N 0204 42 50
Меса от животни от рода на овцете, замразени-Други необезкостени разфасовки kg N 0204 42 90
Меса от агнета, замразени-Обезкостени kg N 0204 43 10
Други меса от рода на овцетете, замразени-Обезкостени kg N 0204 43 90
Меса от животни от рода на козите-Пресни или охладени-Цели или половин трупове kg Y 0204 50 11
Други Меса от животни от рода на козите-Пресни или охладени-Необезкостени разфасовки kg Y 0204 50 31
Други Меса от животни от рода на козите-Пресни или охладени-Обезкостени разфасовки kg Y 0204 50 39
Други Меса от животни от рода на козите-Замразени-Необезкостени разфасовки kg N 0204 50 71
Други Меса от животни от рода на козите-Замразени-Обезкостени разфасовки kg N 0204 50 79
Конско месо -Пресни или охладени kg Y 0205 00 20
Конско месо -Замразени kg N 0205 00 80
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък пресни или охладени: Месести части от диафрагмата kg Y 0206 10 95
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък пресни или охладени: Други kg Y 0206 10 98
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Езици kg N 0206 21 00
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Черен дроб kg N 0206 22 00
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Месести части от диафрагмата kg N 0206 29 91
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други kg N 0206 29 99
Карантии, годни за консумация от животни от рода на свинете, пресни или охладени kg Y 0206 30 00
Карантии, годни за консумация от животни от рода на свинете, замразени: Черен дроб kg N 0206 41 00
Карантии, годни за консумация от животни от рода на свинете, замразени: Други карантии kg N 0206 49 00
Карантии, годни за консумация от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите: пресни или охладени kg Y 0206 80 91
Карантии, годни за консумация от животни от рода на овцете или козите: охладени kg Y 0206 80 99
Карантии, годни за консумация от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите: замразени kg N 0206 90 91
Карантии, годни за консумация от животни от рода на овцете или козите: замразени kg N 0206 90 99
Меса от домашни птици: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени пилета 83 % kg Y 0207 11 10
Меса от домашни птици: Неразфасовани,пресни или охладени:Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 70 % kg Y 0207 11 30
Меса от домашни птици: Неразфасовани, пресни или охладени оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 65 % или представени по друг начин kg Y 0207 11 90
Меса от домашни птици. Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 70 % kg N 0207 12 10
Меса от домашни птици: Неразфасовани замразени:, оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 65 % или представени по друг начин kg N 0207 12 90
Разфасовки от домашни птици, пресни или охладени: Обезкостени kg Y 0207 13 10
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки kg Y 0207 13 20
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени:  Цели крилца, дори без връхчетата kg Y 0207 13 30
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца kg Y 0207 13 40
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях kg Y 0207 13 50
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях kg Y 0207 13 60
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: други  разфасофки (филе и др.) kg Y 0207 13 70
Карантии от домашни птици пресни или охладени: Черен дроб kg Y 0207 13 91
Карантии от домашни птици пресни или охладени: Други kg Y 0207 13 99
Разфасовки от домашни птици замразени: Обезкостени kg N 0207 14 10
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки kg N 0207 14 20
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата kg N 0207 14 30
Разфасовки от домашни птици: замразени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца kg N 0207 14 40
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях kg N 0207 14 50
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях kg N 0207 14 60
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Други kg N 0207 14 70
Разфасовки и карантии замразени: Черен дроб - пилешки kg N 0207 14 91
Карантии от домашни птици замразени: Други kg N 0207 14 99
Меса от пуйки.Неразфасовани,пресни или охладени:Оскубани,изкормени,без глави и без крака,но с шийки,сърца,черен дроб и воденички,наречени пуйки 80% kg Y 0207 24 10
Меса от пуйки. Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин kg Y 0207 24 90
Меса от пуйки. Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пуйки 80 % kg N 0207 25 10
Меса от пуйки. Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени пуйки 73 % или представени по друг начин kg N 0207 25 90
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Обезкостени kg Y 0207 26 10
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчета kg Y 0207 26 30
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца kg Y 0207 26 40
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях kg Y 0207 26 50
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях;  Кълки и разфасовки от тях kg Y 0207 26 60
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Други kg Y 0207 26 70
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Други kg Y 0207 26 80
Разфасовки от пуйки замразени: Обезкостени kg N 0207 27 10
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки kg N 0207 27 20
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчета kg N 0207 27 30
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца kg N 0207 27 40
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях kg N 0207 27 50
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях;  Кълки и разфасовки от тях kg N 0207 27 60
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Други kg N 0207 27 70
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Други kg N 0207 27 80
Карантии от пуйки замразени: Черен дроб kg N 0207 27 91
Карантии от пуйки замразени: Други kg N 0207 27 99
Меса от патици: Неразфасовани пресни или охладени:  Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени патици 70 % kg Y 0207 41 30
Меса от патици: Неразфасовани пресни или охладени:  Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин kg Y 0207 41 80
Меса от патици: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени патици 70 % kg N 0207 42 30
Меса от патици: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени патици 63 % или представени по друг начин kg N 0207 42 80
От патици: Тлъст черен дроб, пресен или охладен kg Y 0207 43 00
Разфасовки от патици пресни или охладени: Обезкостени kg Y 0207 44 10
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки kg N 0207 44 21
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата kg Y 0207 44 31
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца kg Y 0207 44 41
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях kg Y 0207 44 51
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях kg Y 0207 44 61
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Други kg Y 0207 44 81
Карантии от патици пресни или охладени: Черен дроб, различен от тлъстия kg Y 0207 44 91
Карантии от патици пресни или охладени: Други kg Y 0207 44 99
Разфасовки от патици замразени: Обезкостени kg N 0207 45 10
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки kg N 0207 45 21
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата kg N 0207 45 31
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца kg N 0207 45 41
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях kg N 0207 45 51
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях kg N 0207 45 61
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Други kg N 0207 45 81
Карантии от патици замразени: Тлъст черен дроб kg N 0207 45 93
Карантии от патици замразени: Черен дроб: Друг kg N 0207 45 95
Карантии от патици замразени: Други kg N 0207 45 99
Меса от гъски: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени гъски 75 % или представени по друг начин kg N 0207 52 90
От гъски: Тлъст черен дроб, пресен или охладен kg Y 0207 53 00
Разфасовки от гъски, пресни или охладени: Необезкостени:  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца kg N 0207 54 41
Разфасовки от гъски замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях kg N 0207 55 51
Карантии от гъски замразени: Тлъст черен дроб kg N 0207 55 93
Карантии от гъски замразени: Черен дроб: Друг kg N 0207 55 95
Карантии от гъски замразени: Други kg N 0207 55 99
Меса от токачки: Неразфасовани, пресни, охладени или замразени kg N 0207 60 05
Карантии от токачки: пресни, охладени или замразени: Черен дроб kg N 0207 60 91
От домашни зайци kg Y 0208 10 10
Сланина - Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура kg N 0209 10 11
Меса от животни от рода на свинете-Осолени или в саламура-Бутове и разфасовки от тях kg N 0210 11 11
Меса от животни от рода на свинете-Осолени или в саламура-Плешки и разфасовки от тях kg N 0210 11 19
Меса от животни от рода на свинете-Сушени или пушени-Бутове и разфасовки от тях kg N 0210 11 31
Меса от животни от рода на свинете-Сушени или пушени-Плешки и разфасовки от тях kg N 0210 11 39
Меса от животни от рода на свинете-Други kg N 0210 11 90
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях-От домашни свине-Осолени или в саламура kg N 0210 12 11
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях-От домашни свине-Сушени или пушени kg N 0210 12 19
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях-От домашни свине-Други kg N 0210 12 90
От домашни свине-Осолени или в саламура-Половинки бекон или три четвърти предна част kg N 0210 19 10
От домашни свине-Осолени или в саламура-Три четвърти задна част или средна част kg N 0210 19 20
Други-От домашни свине-Осолени или в саламура-Предни части и разфасовки от тях kg N 0210 19 30
От домашни свине-Осолени или в саламура-Котлети и разфасовки от тях kg N 0210 19 40
Други меса от домашни свине-Осолени или в саламура kg N 0210 19 50
От домашни свине-Сушени или пушени-Предни части и разфасовки от тях kg N 0210 19 60
От домашни свине-Сушени или пушени-Котлети и разфасовки от тях kg N 0210 19 70
Меса от домашни свине-Сушени или пушени-Обезкостени kg N 0210 19 81
Други меса-От домашни свине-Сушени или пушени-обезкостени kg N 0210 19 89
Други меса от домашни свине-Сушени или пушен-неупоменати другаде kg N 0210 19 90
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък-осолени или в саламура; сушени или пушени-Обезкостени kg N 0210 20 90
Други меса: от коне, осолени или в саламура или изсушени kg N 0210 99 10
Други меса различни от опоменати в позиции 0210: осолени или в саламура или изсушени kg N 0210 99 39
Карантии: от домашни свине: черен дроб - осолен или в саламура или изсушен kg N 0210 99 41
Карантии: от домашни свине: други - осолени или в саламура или изсушени kg N 0210 99 49
Карантии: от рода на едрия рогат добитък - Месести части от диафрагмата осолени или в саламура или изсушени kg N 0210 99 51
Риби: Пресни или охладени: Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho) kg Y 0302 14 00
Плоски риби - Морски език (Solea spp.) – пресни или охладени kg Y 0302 23 00
Плоски риби - Калкани (Psetta maxima) – пресни или охладени kg Y 0302 24 00
Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) – пресни или охладени kg Y 0302 41 00
Риби: Пресни или охладени: Атлантически сафрид (Trachurus trachurus) kg Y 0302 45 10
Бели мерлузи (Merluccius capensis) и черни мерлузи (Merluccius paradoxus) – пресни или охладени kg Y 0302 54 11
Риби: Пресни или охладени: Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax) kg Y 0302 84 10
Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели) – пресни или охладени kg Y 0302 85 10
Риби: Пресни или охладени: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди) kg Y 0302 85 30
Риби: замразени: Атлантически сьомги(Salmo salar) и дунавски пъстърви(Hucho hucho) kg N 0303 13 00
Риби: замразени: Пъстърви - Други kg N 0303 14 90
Риби: замразени: Морски език (Solea spp.) kg N 0303 33 00
Риби: замразени: Калкани (Psetta maxima) kg N 0303 34 00
Риби: замразени: Цял: Тон с жълти перки - албакор -Предназначен за промишлено производство на продуктите от N 1604 kg N 0303 42 20
Риби: замразени: Тон с жълти перки - албакор -Предназначен за промишлено производство на продуктите от N 1604-Друг kg N 0303 42 90
Риби: замразени: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) kg N 0303 51 00
Риби: замразени: Сардина от вида Sardina pilchardus kg N 0303 53 10
Риби: замразени: Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus) kg N 0303 53 90
Риби: замразени: От видовете на обикновената скумрия (Scomber scombrus или Scomber japonicus) kg N 0303 54 10
Риби: замразени: Атлантически сафрид (Trachurus trachurus) kg N 0303 55 10
Мерлузи (Merluccius, Urophycis) – и другии – замразени kg N 0303 66 19
Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.) kg N 0303 81 15
Риби:замразени: Селдова акула (Lamna nasus) kg N 0303 81 30
Риби: замразени: Скатови (Rajidae) kg N 0303 82 00
Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax) – замразени kg N 0303 84 10
Филета от риби: пресни или охладени: Тилапия (Oreochromis spp.) kg Y 0304 31 00
Филета от риби:пресни или охладени:Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus:nerka,gorbuscha,keta,tschawytscha,kisutch,masou и rhodurus),атлантически сьомги(Salmo salar)и дунавски пъстърви(Hucho hucho) kg Y 0304 41 00
Филета от риби: замразени:Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus:nerka,gorbuscha,keta,tschawytscha,kisutch,masou и rhodurus),атлантически сьомги(Salmo salar)и дунавски пъстърви(Hucho hucho) kg N 0304 81 00
Филета от риби: замразени: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) kg N 0304 86 00
Филета от риби: замразени: Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kg N 0304 87 00
Други: Филета от риби: замразени: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) kg N 0304 99 23
Студеноводни скариди - Сиви скариди от вида Crangon crangon kg N 0306 16 91
Други студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon) – замразени kg N 0306 16 99
Скариди от рода Penaeus kg Y 0306 17 92
Други скариди рода Penaeus, от семейство Pandalidae, рода Crangon – замразени kg N 0306 17 99
Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди - Живи, пресни или охладени kg Y 0307 21 00
От вида Loligo spp. kg Y 0307 42 20
Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid) (Ommastrephes sagittatus) kg N 0307 43 95
Октоподи (Octopus spp.)-Живи, пресни или охладени kg Y 0307 51 00
Октоподи (Octopus spp.) - замразени kg N 0307 52 00
Други: замразени: Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid) kg N 0307 99 20
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %; В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l kg N 0401 10 10
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %; - други kg N 0401 10 90
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, непревишаващо 3 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 l kg N 0401 20 11
Мляко и сметана,неконцентрирани,нито подсладени със захар или други подсладители;С тегловно съдържание на мазнини,превишаващо 1 %,но непревишаващо 3 %;-други kg N 0401 20 19
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но превишаващо 3 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 l kg N 0401 20 91
Мляко и сметана неконцентрирани нито подсладени със захар или други подсладители С тегловно съдържание на мазнини превишаващо 1%,но превишаващо 3% -други kg N 0401 20 99
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 l kg N 0401 40 10
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %;- други kg N 0401 40 90
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %; Непревишаващо 21 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 l kg N 0401 50 11
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %; Непревишаващо 21 %; - други kg N 0401 50 19
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 l kg N 0401 50 31
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %; - други kg N 0401 50 39
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 45 %; В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l kg N 0401 50 91
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 45 %;- други kg N 0401 50 99
Мляко и сметана,концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,с тегловно съдържание на мазнини,непревишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или подсладители:В директни опаковки,непревишаващо 2,5kg kg N 0402 10 11
Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други - сухи млека kg N 0402 10 19
Други сухи млека:концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,с тегловно съдържание на мазнини,непревишаващо 1,5%:Без прибавка на захар или подсладители:В директни опаковки,непревишаващо 2,5kg kg N 0402 10 91
Други сухи млека:концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,с тегл.съдържание на мазнини,непревишаващо 1,5%:Без прибавка на захар/подсладители:В директни опаковки,непревишаващо 2,5kg:Други kg N 0402 10 99
Мляко и сметана,концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,без захар или други подсладители:С тегловно съдържание на мазнини,непревишаващо 27 %: В директни опаковки,непревишаващо 2,5 kg kg N 0402 21 11
Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други - сметана kg N 0402 21 18
Мляко и сметана, концентрирани на прах, гранули или други твърди форми: без захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: В директни опаковки, непревишаващо 2,5 kg kg N 0402 21 91
Мляко и сметана, концентрирани на прах, гранули или други твърди форми, Без захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %:  Други kg N 0402 21 99
Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 % kg N 0402 29 11
Други млека и сметана: концентрирани С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg kg N 0402 29 15
Други млека и сметана: концентрирани С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg: Други kg N 0402 29 19
Други млека и сметана: концентрирани С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg kg N 0402 29 91
Други млека и сметана: концентрирани С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: Други kg N 0402 29 99
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 8 % kg N 0402 91 10
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8 %, но непревишаващо 10 % kg N 0402 91 30
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 45 %: В директни опаковки, непревишаващо 2,5 kg kg N 0402 91 51
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 45 %: В директни опаковки,  непревишаващо 2,5 kg: Други kg N 0402 91 59
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg kg N 0402 91 91
Други млека и сметана: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg: Други kg N 0402 91 99
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 9,5 % kg N 0402 99 10
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %: В директни опаковки,  непревишаващо 2,5 kg kg N 0402 99 31
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %: Други kg N 0402 99 39
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg kg N 0402 99 91
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: Други kg N 0402 99 99
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки или какао; Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини - Непревишаващо 3 % kg N 0403 10 11
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки или какао; Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини - Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % kg N 0403 10 13
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки или какао; Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини - Превишаващо 6 % kg N 0403 10 19
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки или какао; Без прибавка на захар и подсладители, Друго, с тегловно съдържание на мазнини - Непревишаващо 3 % kg N 0403 10 31
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао; Без прибавка на захар, други подсладители Друго, с тегловно съдържание на мазнини - Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % kg N 0403 10 33
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки или какао; Без прибавка на захар и подсладители Друго, с тегловно съдържание на мазнини - Превишаващо 6 % kg N 0403 10 39
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 1,5 % kg N 0403 10 51
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % kg N 0403 10 53
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 27 % kg N 0403 10 59
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 3 % kg N 0403 10 91
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % kg N 0403 10 93
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 6 % kg N 0403 10 99
Други заквасени млека: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули, без прибавка на захар и подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 % kg N 0403 90 11
Други заквасени млека:Неароматизирани,без прибавка на плодове,ядки или какао:На прах,гранули без прибавка на захар и подсладители,с тегловно съдържание на мазнини:Превишаващо 1,5%,но непревишаващо 27% kg N 0403 90 13
Други заквасени млека: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули без прибавка на захар и подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 % kg N 0403 90 19
Други заквасени млека: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули без прибавка на захар и подсладители: Други, с тегловно съдържание на мазнини:  Непревишаващо 1,5 % kg N 0403 90 31
Други кисели млека: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах или гранулиБез прибавка на захар или други подсладители: Други, Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % kg N 0403 90 33
Други заквасени млека: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули без прибавка на захар и подсладители: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 % kg N 0403 90 39
Други заквасени млека:  Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 3 % kg N 0403 90 51
Други заквасени млека:  Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % kg N 0403 90 53
Други заквасени млека: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 6 % kg N 0403 90 59
Други заквасени млека: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 3 % kg N 0403 90 61
Други заквасени млека:  Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % kg N 0403 90 63
Други заквасени млека:  Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 6 % kg N 0403 90 69
Ароматизирани млека или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 1,5 % kg N 0403 90 71
Ароматизирани млека или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % kg N 0403 90 73
Ароматизирани млека или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 27 % kg N 0403 90 79
Други заквасени млека и сметана, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 3 % kg N 0403 90 91
Други заквасени млека и сметана, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % kg N 0403 90 93
Други заквасени млека и сметана, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 6 % kg N 0403 90 99
Суроватка, концентрирана на прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38):  Непревишаващо 1,5 % kg N 0404 10 02
Суроватка, концентрирана на прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % kg N 0404 10 04
Суроватка, концентрирана На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 27 % kg N 0404 10 06
Суроватка, концентрирана На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 1,5 % kg N 0404 10 12
Суроватка,концентрирана на прах,гранули или други твърди форми:Без прибавка на захар или други подсладители,с тегловно съдържание на протеини(азотно съдържание х6,38):Превишаващо 15%,непревишаващо 27% kg N 0404 10 14
Суроватка,концентрирана На прах,гранули или в други твърди форми:Без захар или подсладители,с тегл.съд.на протеини(азотно съдържание х6,38):Превишаващо 15% и с тегл.съд.на мазнини:Превишаващо 27% kg N 0404 10 16
Суроватка,концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители:На прах,гранули или в други твърди форми:Друга,с тегловно съдържание на протеини(азотно съдържание х6,38): Непревишаващо 1,5 % kg N 0404 10 26
Суроватка,концентрирана На прах,гранули или в други твърди форми:Друга,с тегл.съд.на протеини(азотно съдържание х6,38):Непревишаващо 15% и тегл.съд.на мазнини:Превишаващо 1,5%,но непревишаващо 27% kg N 0404 10 28
Суроватка,концентрирана На прах,гранули или в други твърди форми:Друга,с тегловно съдържание на протеини(азотно съдържание х 6,38):Непревишаващо 15% и тегловно съдържание на мазнини:Превишаващо 27% kg N 0404 10 32
Суроватка,концентрирана На прах,гранули или в други твърди форми:Друга,с тегловно съдържание на протеини(азотно съдържание х 6,38):Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини:Непревишаващо 1,5% kg N 0404 10 34
Суроватка, концентрирана На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % kg N 0404 10 36
Суроватка,концентрирана На прах,гранули или в други твърди форми:Друга,с тегловно съдържание на протеини(азотно съдържание х 6,38):Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини:Превишаващо 27% kg N 0404 10 38
Друга суроватка: Без прибавка на захар и подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 % kg N 0404 10 48
Друга суроватка: Без прибавка на захар и подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38):  Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % kg N 0404 10 52
Друга суроватка: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 % kg N 0404 10 54
Друга суроватка: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 % kg N 0404 10 56
Друга суроватка: Без прибавка на захар и подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38):  Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % kg N 0404 10 58
Друга суроватка: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 % kg N 0404 10 62
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 % kg N 0404 10 72
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % kg N 0404 10 74
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 % kg N 0404 10 76
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 % kg N 0404 10 78
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % kg N 0404 10 82
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 % kg N 0404 10 84
Други суроватки: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 % kg N 0404 90 21
Други суроватки: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % kg N 0404 90 23
Други суроватки: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 % kg N 0404 90 29
Други суроватки, с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 % kg N 0404 90 81
Други суроватки, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % kg N 0404 90 83
Други суроватки, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 % kg N 0404 90 89
Натурално масло; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %;  В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg kg N 0405 10 11
Масло; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %; Натурално масло; Други kg N 0405 10 19
Възстановено масло: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %; kg N 0405 10 30
Масло от суроватка; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %; Натурално масло; kg N 0405 10 50
Масло; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %; Натурално масло; Друго kg N 0405 10 90
Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 % kg N 0405 20 10
Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но непревишаващо 75 % kg N 0405 20 30
Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 75 %, но по-малко от 80 % kg N 0405 20 90
Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 99,3 % и с тегловно съдържание на вода, непревишаващо 0,5 % kg N 0405 90 10
Млечни пасти за намазване: Други kg N 0405 90 90
Сирене Mozzarella, дори в течност; Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % kg N 0406 10 30
Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %: Други kg N 0406 10 50
Бяло краве сирене: Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %: Други kg N 0406 10 80
Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %: Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид kg N 0406 20 00
Топени сирена, различни от стърганите със съдържание на Emmental, Gruyere и Appenzell или сирене Glaris с билки (наречено „schabziger“), с тегловно съдържание на мазнини по -малко или равно на 56 % kg N 0406 30 10
Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: Непревишаващо 48 % kg N 0406 30 31
Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: Превишаващо 48 % kg N 0406 30 39
Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 36 % kg N 0406 30 90
Сирене Roquefort; Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roquefort kg N 0406 40 10
Сирене Gorgonzola; Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roquefort kg N 0406 40 50
Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roquefort: Други kg N 0406 40 90
Други сирена: Предназначени за преработка kg N 0406 90 01
Сирене Emmental kg N 0406 90 13
Сирена Gruyere, Sbrinz kg N 0406 90 15
Сирена Bergkase, Appenzell kg N 0406 90 17
Сирена fribourgeois, Vacherin Mont d Or и Tete de Moine kg N 0406 90 18
Сирене Cheddar kg N 0406 90 21
Сирене Edam kg N 0406 90 23
Сирене Tilsit kg N 0406 90 25
Кашкавал kg N 0406 90 29
Сирене Feta kg N 0406 90 32
Сирене Kefalotyri kg N 0406 90 35
Сирене Finlandia kg N 0406 90 37
Сирене Jarlsberg kg N 0406 90 39
Сирене от овче или биволско мляко, в съдове със саламура или в овчи или кози мехове kg N 0406 90 50
Сирена Grana Padano, Parmigiano Reggiano: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Непревишаващо 47 % kg N 0406 90 61
Сирена Fiore sardo, Pecorino: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Непревишаващо 47 % kg N 0406 90 63
Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Непревишаващо 47 % kg N 0406 90 69
Сирене Provolone: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 % kg N 0406 90 73
Сирене Maasdam: С тегловно съдържание на мазнини,  тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 % kg N 0406 90 74
Сирена Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 % kg N 0406 90 75
Сирена Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 % kg N 0406 90 76
Сирене Gouda: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 % kg N 0406 90 78
Сирена Esrom, Italico, Kernhem, Saint-nectaire, Saint-paulin, Taleggio: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 % kg N 0406 90 79
Сирена Cantal,Cheshire,Wensleydale,Lancashire,Double Gloucester,Blarney,Colby,Monterey:Със съдържание на мазнини и съдържание на вода в немасленото вещество:Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 % kg N 0406 90 81
Сирене Camembert: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 % kg N 0406 90 82
Сирене Brie: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 % kg N 0406 90 84
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 % kg N 0406 90 86
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 % kg N 0406 90 89
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 62 %, но непревишаващо 72 % kg N 0406 90 92
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 72 % kg N 0406 90 93
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Други kg N 0406 90 99
Птичи яйца с черупки, пресни; Оплодени яйца за инкубиране: От кокошки (Gallus domesticus) за 1 брой Y 0407 11 00
Птичи яйца с черупки, пресни: От пуйки или от гъски за 1 брой Y 0407 19 11
От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus): Други за 1 брой Y 0407 19 90
Други пресни яйца: От кокошки (Gallus domesticus) за 1000 бройки Y 0407 21 00
Други пресни яйца: От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus) за 1000 бройки Y 0407 29 10
Други пресни яйца: Други за 1 брой Y 0407 29 90
Други пресни яйца: От домашни птици за 1000 бройки Y 0407 90 10
Други пресни яйца за 1 брой Y 0407 90 90
Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени kg Y 0504 00 00
Картофи, пресни или охладени: За посев kg N 0701 10 00
Картофи, пресни или охладени: Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни kg N 0701 90 50
Картофи, пресни или охладени: Други kg N 0701 90 90
Домати, пресни или охладени kg N 0702 00 00
Домати, пресни или охладени: оранжерийни kg N 0702 00 00
Лук и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Лук за посев kg N 0703 10 11
Лук и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Друг kg N 0703 10 19
Лук и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Шалот kg N 0703 10 90
Лук и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Чесън kg N 0703 20 00
Лук и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Праз и други лукови зеленчуци kg N 0703 90 00
Моркови и репи kg N 0706 10 00
Краставици, пресни или охладени: оранжерийни kg N 0707 00 05
Краставици, пресни или охладени kg N 0707 00 05
Корнишони, пресни или охладени kg N 0707 00 90
Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Грах (Pisum sativum) kg N 0708 10 00
Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.) kg N 0708 20 00
Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Други бобови зеленчуци kg N 0708 90 00
Гъби от рода Agaricus kg Y 0709 51 00
Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Зелен пипер от открити площи kg N 0709 60 10
Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Червен пипер "Капия" (без камби и шипка) kg N 0709 60 10
Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Сладки пиперки kg N 0709 60 10
Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Други kg N 0709 60 99
Маслини-пресни или охладени: Предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло kg N 0709 92 10
Маслини-пресни или охладени: Други kg N 0709 92 90
Тиквички kg N 0709 93 10
Сладка царевица kg N 0709 99 60
Маслини kg N 0710 80 10
Маслини: временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние -Предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло kg N 0711 20 10
Маслини: временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние - Други kg N 0711 20 90
Бразилски орехи: пресни или сушени: С черупки kg N 0801 21 00
Бразилски орехи: пресни или сушени: Без черупки kg N 0801 22 00
Кашу: пресни или сушени:  С черупки kg N 0801 31 00
Кашу: пресни или сушени:  Без черупки kg N 0801 32 00
Бадеми: пресни или сушени: С черупки - Горчиви kg N 0802 11 10
Бадеми: пресни или сушени:  С черупки kg N 0802 11 90
Бадеми: пресни или сушени: Без черупки - Горчиви kg N 0802 12 10
Бадеми: пресни или сушени: Без черупки kg N 0802 12 90
Лешници (Corylus spp.):  пресни или сушени: С черупки kg N 0802 21 00
Лешници (Corylus spp.): пресни или сушени: Без черупки kg N 0802 22 00
Обикновени орехи:  пресни или сушени:  С черупки kg N 0802 31 00
Обикновени орехи:  пресни или сушени: Без черупки kg N 0802 32 00