Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34N4
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C87

СЪДЪРЖАНИЕ

Задълженията на водача на транспортното средство са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК:

 • Да оказва съдействие на контролните органи и да им предоставя информация;
 • Да представи на органа по приходите документ за самоличност;
 • Да представи на органа по приходите документите, придружаващи стоката;
 • Да декларира пред органа по приходите данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на получаване/разтоварване, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни;
 • Да уведоми лицето, посочено като получател/купувач и/или изпращач/продавач на стоката, за извършения фискален контрол върху движението на стоката и за поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя/купувача да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката;
 • Да запази целостта и да не поврежда техническите средства за контрол, поставени от органа по приходите;
 • Да достави превозваната стока на мястото на получаването/разтоварването й, въведено в техническите средства за контрол;
 • Да достави превозваната стока на мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната, в случаите на транзитно преминаване през територията на Република България;
 • Да присъства при премахването на техническите средства за контрол от транспортното средство от органа по приходите.

Липса на документи

Когато липсват документи, придружаващи стоката, или същите не съдържат данните, описани по-горе, и/или данни за очаквания час на получаване/разтоварване, водачът на транспортното средство попълва декларацията по образец.

Важно! При заявяване на очаквания час на получаване се използва българската часова зона.

Промяна на дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката 

Посочените в документите или декларирани дата и място на получаване/разтоварване на стоката, както и заявеният час за получаване/разтоварване могат да бъдат променени от получателя/купувача чрез подаване по електронен път на искане по образец. Искането се подава на адрес fisc.control@nra.bg и се смята за получено след потвърждаване за неговото получаване.

Поставяне на технически средства за контрол /ТСК/

Когато с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите имат право да поставят ТСК на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ. Всяко ТСК е с уникален номер.

За поставените техническите средства за контрол се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката.

Отстраняване на поставени техническите средства за контрол

ТСК се отстранява само от орган по приходите:

 • На мястото на получаване/разтоварване на стоката;
 • Не по-късно от 4 часа от заявения от водача час, а когато е подадено искане от получателя – купувача на стоката за промяна за дата, час и място на получаване/разтоварване, отстраняването на ТСК се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на искането.

За неизпълнение на задълженията водачът носи административнонаказателна отговорност:

 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 2 – отговорност по чл. 278б, ал.1 от ДОПК;
 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 1 – отговорност по чл. 273 от ДОПК Установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания се извършва по реда на ЗАНН.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!