Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OJ5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S55
Справки,Осигурителен доход – обща страница,Закон за здравното осигуряване

СЪДЪРЖАНИЕ

Размерът на здравноосигурителната вноска се определя като процент от дохода, върху който се дължат вноските. Определя се всяка година със Закона за бюджета на НЗОК. 

За 2022 г.

  • здравноосигурителната вноска е 8%;
  • разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40 или 4,8% за сметка на осигуряващия и 3,2% за сметка на осигурения;
  • за самоосигуряващите се вноската е изцяло за тяхна сметка.

За повече информация вижте фиш ІІ.4 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 

Таблица за 2022 г. с размерите на осигурителните вноски и разпределение между осигуряващ и осигурено лице

Вижте също и Приоритетно погасяване на осигурителни вноски.

Справки,Осигурителен доход – обща страница,Закон за здравното осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!