Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38R6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SH4
Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

СЪДЪРЖАНИЕ

Преотстъпване

Данъчни облекчения от корпоративен данък се предоставят под формата на преотстъпване, което представлява право да не внасяте в държавния бюджет определените по реда на ЗКПО суми за корпоративен данък, а те да останат при вас и да ги ползвате за цели, определени със закон (глава двадесет и втора от ЗКПО Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък).

Общи облекчения

Наемане на безработни  (чл. 177 от ЗКПО)

Можете да намалите счетоводния си финансов резултат с изплатените суми за трудово възнаграждение и внесените за ваша сметка осигуровки за първите 12 месеца от наемането, когато сте наели лице по трудово правоотношение за не по-малко от 12 последователни месеца и към момента на наемането му то е:

 • регистрирано като безработно за повече от една година, или
 • регистрирано безработно лице на възраст над 50 години, или
 • безработно лице с намалена работоспособност.

Намалението се извършва еднократно в годината, през която изтича 12-месечният период. Намаление не се извършва за

 • сумите, получени по Закона за насърчаване на заетостта и по реда на чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите;
 • за наети лица по трудово правоотношение, на които е предоставена стипендия (по чл. 177а от ЗКПО).

 

Стипендии за ученици и студенти (чл. 177а от ЗКПО)

Можете да предоставите стипендия на един или повече ученици или студенти. Признават се за данъчни цели счетоводните разходи за предоставена стипендия за период не по-малко от 12 и не повече от 24 месеца.

Към момента на предоставянето на стипендията трябва да са изпълнени следните условия :

 • стипендиантът е ученик в последните два класа на средно образование или студент в последните две години на степен „бакалавър“ или „магистър“ и не е навършил 25 години;
 • училището на стипендианта е в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • професията на стипендианта намира приложение в дейността на предприятието ви;
 • задължили сте се с договора за стипендията да приемете стипендианта на работа за период не по-малък от общия брой на месеците, за които предоставяте стипендията.

Ако не приемете стипендианта на работа до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на настъпване на това обстоятелство счетоводният финансов резултат се увеличава с размера на предоставената стипендия.

Ако приемете стипендианта на работа за по-малко от договорения срок, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на прекратяване на правоотношението, счетоводният финансов резултат се увеличава с частта от предоставената стипендия, пропорционална на неизпълненото задължение.

Ако стипендиантът откаже да започне работа до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението си, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на настъпване на това обстоятелство, счетоводният финансов резултат се увеличава със:

 • целия размер на предоставената стипендия, когато не е договорено обезщетение в полза на данъчно задълженото лице по предоставената стипендия;
 • разликата между предоставената стипендия и договореното обезщетение, когато обезщетението е договорено в размер, по-малък от предоставената стипендия.

 

Наемане на хора с увреждания (чл. 178 от ЗКПО)

Корпоративният данък се преотстъпва изцяло на юридическите лица - специализирани предприятия или кооперации по смисъла на Закона за хората с увреждания, които към 31 декември на съответната година са членове на национално представителните организации на и за хора с увреждания и в които най-малко:

1. 20% от общия брой на персонала са незрящи и слабо виждащи хора, или
2. 30% от общия брой на персонала са хора с увреден слух, или
3. 50% от общия брой на персонала са хора с други увреждания.

В останалите случаи данъкът се преотстъпва пропорционално на броя на хората с увреждания или трудоустроените лица към общия брой на персонала.
Преотстъпването е допустимо, когато преотстъпеният данък се разходва изцяло за интеграция на хората с увреждания или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица в следващите две години след годината, за която се ползва преотстъпването. Планирането, разходването и отчитането на средствата се извършват с правила на националните представителни организации на и за хора с увреждания съгласувано с министъра на труда и социалната политика.

 

Социални и здравноосигурителни фондове (чл. 181 от ЗКПО)

Корпоративният данък се преотстъпва в размер 50 на сто на създадените със закон социални и здравноосигурителни фондове за стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на основната им дейност, когато преотстъпеният данък се инвестира в основната дейност в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.

 

Държавни и минимални помощи

Минимална помощ е помощта по смисъла на Регламент (ЕО) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, е налице, когато сумата на получените минимални помощи от данъчно задълженото лице през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, а за данъчно задължено лице, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – левовата равностойност на 100 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото. (чл. 188 от ЗКПО)

Данъчно облекчение, представляващо държавната помощ за регионално развитие, е налице когато преотстъпен данък се предоставя за проект за първоначална инвестиция.

Може да ползвате едно данъчно облекчение под формата на минимална или държавна помощ за регионално развитие през една и съща година.

Важно! Удължен е срокът за прилагане на данъчното облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната по чл. 184 в случаите на:

 • минимална помощ по чл. 188 от ЗКПО – до 31 декември 2023 г. и 
 • държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 от ЗКПО до 31 декември 2021 г. (ДВ, бр. 104/2020 г.).

По отношение на държавната помощ за регионално развитие по чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО, на електронната страница на Европейската комисия (ЕК) е публикувано Решението на ЕК за удължаване на срока на действие на Схема SA.39869 (2014/N) – България, Схема за освобождаване от корпоративен данък съгласно чл. 184 от ЗКПО. Схемата е вписана в Регистъра на държавните помощи на ЕК под номер SA.59027 (2020/N) – България, Удължаване на срока на действие на българските схеми SA.45861 (2016/N), приети съгласно НПОСЕ и SA.39869 (2014/N), приети съгласно НРП и може да бъде намерена тук или на сайта на Министерство на финансите.

 

Дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната (чл. 184 от ЗКПО)

Корпоративният данък ви се преотстъпва изцяло за данъчната ви печалба, ако сте предприятие, което отговаря едновременно на следните условия:

 1. Производствената ви дейност (включително производство на ишлеме) се извършва:
  • единствено в общини, в които за предходната година преди текущата безработицата е с 25% или повече по-висока от средната за страната и облекчението представлява минимална помощ (чл. 188 от ЗКПО) или
  • в изпълнение на проект за първоначална инвестиция единствено в общини, в които за предходната година преди годината, в която се подава формуляр за кандидатстване за помощ, безработицата е с 25% или повече по-висока от средната за страната за същия период и облекчението представлява държавна помощ за регионално развитие (чл. 189 от ЗКПО).
 2. През целия данъчен период поддържате не по-малко от 10 работни места, като най-малко 50% от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност.
 3. През целия данъчен период не по-малко от 30% от персонала са с постоянен адрес в съответните общини.

Ако в резултат на увеличената трудова заетост общината отпадне от списъка на общините с безработица, по-висока от средната за страната запазвате правото на преотстъпване на корпоративен данък:

 • ако облекчението представлява минимална помощ, през следващите 5 последователни години, считано от годината, през която районът отпадне от списъка, при спазване на останалите условия за преотстъпване.
 • ако облекчението представлява държавна помощ за регионално развитие, през данъчните периоди, посочени в заповедта на Българската агенция за инвестиции (по чл. 189, т. 1, буква „б“ от ЗКПО), но не по-късно от 2020 година.

Държавна помощ за земеделски стопани (чл. 189б от ЗКПО)

Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на регистрирани земеделски стопани, за данъчната ви печалба от производство на непреработена растителна и животинска продукция, когато преотстъпеният данък инвестирате в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността, които

 • сте придобили до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването; 
 • сте придобили при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
 • са с обща настояща стойност, определена към датата на предоставяне на помощта, не повече от левовата равностойност на 500 000 евро (лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на новите активи е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване, а определеният праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на новите активи);
 • не заместват съществуващи активи.

Важно уточнение по първа точка: Преотстъпеният данък за 2019 г. и 2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО дейност, в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Това означава, че е удължен  срокът за инвестиране на преотстъпения данък по чл. 189б от ЗКПО от земеделските стопани както следва:

 • преотстъпеният за 2019 г. данък ще може да се инвестира до края на 2021 г. вместо до края на 2020 г.;
 • преотстъпеният за 2020 г. данък ще може да се инвестира до края на 2022 г. вместо до края на 2021

За новите активи не трябва да сте получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:

 • помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;
 • финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
 • всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

Дейността ви трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване (това обстоятелство декларирате всяка година с годишните данъчни декларации до изтичане на тригодишния срок).

Преотстъпеният данък не трябва да превишава 50% от настоящата стойност на новите активи, определена към датата на предоставяне на помощта (лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на новите активи е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване)

Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!