Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Доходи на физическите лица

СЪДЪРЖАНИЕ

Вижте видео указанието за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация.

С тази декларация декларирате годишните си доходи като местно или чуждестранно физическо лице съгласно чл. 50 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).  Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Доходи

Декларирате доходи по трудови и граждански договори (хонорари), от дейност като едноличен търговец, земеделски стопанин, от авторство, лицензи, занаяти, свободни професии, наеми, лихви, продажба на имущество, облагаеми обезщетения, дивиденти и дялове от чужбина и др.

Подготовка

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи от физически лица които не извършват дейност като търговци можете да подавате: 

 

За подадени декларации в периода 10 януари - 1 март по електронен път е характерно, че в тях автоматично не се зареждат данни, предоставени от платците на доходи, което предвижда самостоятелното набавяне на информация от физическото лице - задължено да подава годишна данъчна декларация с оглед на нейното коректно попълване и подаване.
      

В този случай преди да подадете годишната данъчна декларация, трябва да направите справки и да подготвите информацията от следните документи:

 

  • сметки за изплатени суми за доходи от друга стопанска дейност (граждански договори, авторски възнаграждения и др.) и за доходи от наем.  Издават се задължително от платеца на дохода и не се прилагат към декларацията; 
  • служебни бележки за доходи от трудови правоотношения, от друга стопанска дейност (доходи от граждански договори, авторски възнаграждения и др.) наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други източници. Издават се от платците на доходите, когато те са предприятия или самоосигуряващи се лица, само по желание на физическите лица и не се прилагат към декларацията;

 

Вижте още в Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация_(чл. 23 от ЗДДФЛ)

 

  • ако не сте самоосигуряващо се лице и подавате декларацията в офис на НАП или по пощата, изтеглете, разпечатайте и попълнете всички необходими  приложения и декларации от списъка с образци, които се намират по-долу в тази страница

Вижте още и Формуляри

     

Когато годишната данъчна декларация на физическите лица, притежатели на персонален идентификационен код или електронен подпис се подава след началото на март на следващата година, тя ще може да бъде попълнена автоматично и няма да има необходимост да се сканират и прикачват към нея служебни бележки за доходите. Доходите ви от трудов договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори и други доходи платени от предприятия и самоосигуряващи се лица ще може предварително автоматично да бъдат попълнени от НАП в годишната ви данъчна декларация, като вие ще имате възможност да прегледате данните, да ги коригирате и при необходимост да ги допълните. 

Вижте: Предварително попълнена годишна декларация за облагане на доходите на физически лица /чл. 50 ЗДДФЛ/

Ако сте лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, избрал да се облага като едноличен търговец, преди да попълните годишната си данъчна декларация направете преглед дали правилно са формирани счетоводния финансов резултат и данъчния финансовия резултат.
  
Ако не сте самоосигуряващо се лице можете да подадете декларацията в офис на НАП или по пощата, като я изтеглите, разпечатате и попълните всички необходими  приложения от списъка с образци по-долу.
Ако за декларацията използвате приложението за попълване с бар код следва да го изтеглите, попълните и подадете по един от описаните начини за подаване.

 

Подаване на декларацията

Важно: Самоосигуряващите се лица (по смисъла на КСО) подават годишната си данъчна декларация само по електронен път

 

Срок за подаване

От 10 януари до 30 април на следващата календарна година. За доходи, придобити през 2021 г., крайният срок е 3 май 2022 г., тъй като 30 април 2022 г. е почивен ден.

От 1 март до 30 юни на следващата календарна година за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, които са избрали този ред на облагане. 

 

Попълване на декларацията

Вижте видео: Указания за попълване на декларация за доходите на физически лица, придобити през 2019 г. 

 

Резултат

След подаване на декларацията ще получите разписка с входящ номер в зависимост от начина на подаване:

 

  • през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК и електронен подпис
  • по имейл при подаване с електронен подпис;
  • в офис на НАП при подаване на място;
  • по пощата, при подаване по пощата;
  • в пощенските станции. 

 

Такси

Безплатно

 

Плащане

Вижте Плащане. За отстъпки и облекчения, вижте Годишен данък върху доходитеДанъчни облекчения

 

Образци


Етикети: 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Доходи на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!