Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86
Дата на публикуване:

Таблица за размера и разпределението за 2022 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и УПФ по осигурени лица

Mar 8, 2022